Подати
оголошення

Ресторан Манхеттен
28.03.2020, 15:20

Карантин як форс-мажор. Що робити підприємцю?

Форс-мажорні обставини через карантин можуть стати інструментом для хоч якогось порятунку бізнесу. Наприклад, убезпечити від штрафних санкцій, пені. Чи можуть підприємці на законних підставах використати форс-мажор для переукладення чи дострокового розірвання угод? Як засвідчити форс-мажор?

На позачерговому ранковому засіданні 17 березня Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширення коронавирусной хвороби (COVID - 19)" (проєкт №3219), яким карантин визначено форс-мажорною обставиною. Президент підписав цей закон 18 березня 2020. Відповідно до документа, частина 2 ст. 14-1 Закону "Про торгово-промислові палати в Україні" після слів "введення комендантської години," буде доповнена текстом "карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України".

Так, до форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) відносяться надзвичайні і невідворотні обставини, які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов'язків відповідно до законодавчих та інших нормативних актів, а саме:

загроза війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, обурення, акти тероризму, диверсії , піратства, заворушення, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове позов лючение, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами та стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати засвідчують форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) і видають СЕРТИФІКАТ про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб'єкта господарської діяльності. Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб'єктів малого підприємництва видається безкоштовно, пише ЛІГА ЗАКОН. До речі, сертифікат можна отримати на кожен окремий договір чи кожне окреме зобов’язання перед держорганами.

Варто пам’ятати, що форс-мажор не звільняє від обов’язку виконати взяті на себе зобов’язання, а лише звільняє від штрафних санкцій, передбачених за їх прострочення.

Враховуючи існуючу міжнародну практику, Рівненська торгово-промислова палата рекомендує суб’єктам господарювання, які не можуть виконувати свої зобов’язання у зв’язку з форс-мажорними обставинами, в тому числі карантину, до моменту звернення до Рівненської ТПП або ТПП України із завою про підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), в першу чергу застосовувати процедуру урегулювання відносин сторін за договорами шляхом укладання відповідних доповнень до договору щодо перенесення строків зобов’язань, що в свою чергу автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не потребуватиме засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Також якщо відповідними нормативно-правовими актами буде передбачено звільнення від відповідальності або ненарахування штрафних санкцій/пені у відповідній сфері діяльності, що це вважатиметься нормою прямої дії, яка не потребує додаткового підтвердження.

Крім того, на законодавчому рівні відсутність грошей не вважається форс-мажором, тому неможливість сплати не можна віднести до форс-мажорних обставин, якщо немає підтвердження технічних обмежень здійснення сплати.

НЕ вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.

Розгляд відповідних заяв та видача сертифіката про форс-мажорні обставини проводяться після попередньої оплати за встановленими тарифами.

За консультацією у кожному конкретному випадку можна звертатися до Рівненської ТПП
за тел. (0362) 26-38-66; (067) 360 30 35
E-mail: office@rcci.rivne.com
Коментарі:
Бесплатка


Актуальні новини України за сьогодні на https://www.ukr.net